Moduler med processer för integrerade ledningssystem 
Bild1
Ett integrerat ledningssystem kan omfatta metoder för processmodellering, målstyrning, lagefterlevnad, information som hjälper en organisation att uppfylla certifieringskraven för kvalitet enligt ISO 9001:2015, miljö enligt ISO 14001:2015, arbetsmiljö enligt ISO 45001:2018 och säkerhet enligt ISO/IEC 27001:2013/2017/2022.

PrestandaModulen® är ett paketerat och modulärt kunskapssystem för integrerade ledningssystem som används i enskilda datorer eller molnservrar och som används med exempelvis Microsoft verktygen Word, Excel, PowerPoint och Outlook eller motsvarande hos Google.

Vid en certifierings- eller uppföljningsrevision erhålls avvikelser eller förbättringsförslag huruvida ett visst ledningssystem uppfyller ISO standarder. Genom de revisioner som utförs av ackrediterade certifieringsorgan kan en integrering av ledningssystemet uppmärksammas och ge ökad nytta. Notera att ackrediteringssystemet som finns idag huvudsakligen utgår från varje enskild standard och endast till del hanterar integrerade ledningssystem, detta har betydelse för företaget eller organisation som revideras och behöver hanteras av det anlitade certifieringsorganet.

Ett företag eller en organisation kan beställa revisionsuppdrag av mig, exempelvis inför en revision från ett certifieringsorgan. Jag är opartisk/oberoende i värdekedjan och nedan IT-verktyg har ingen kommersiell koppling till mig utan är endast exempel på tänkbara verktyg.

Rådgivning och kunskap enligt PrestandaModulen® som ges via websidorna lennartpiper.se eller 4certifiering.se är kostnadsfri, kunskapen är bidrag till företag och organisationer som vill nå en hållbar utveckling, det är samtidigt en del i mitt egna egendeklarerade förbättringsarbete. Utbildingar av revisorer för föreningen Miljö- och hållbarhetsrevisorer har även genomförts utan ersättning.

PrestandaModulen® 4.0 har ett webgränssnitt byggd med Joomla (öppen programvara) som möjliggör integration med andra programsystem som GoogleDrive eller OneDrive (Microsoft) vilket förenklar underhållet och möjliggör ett ledningssystem med utökad funktionalitet. Den nya 7strukturen som nu gäller för alla ledningssystem från ISO används. Versionen 5.0 PrestandaModulen® bygger vidare på erfarenheterna från 4.x versionerna med Joomla, Google och Microsoft som grundläggande system.

PrestandaModulen® 5.0 presenterades 2016. PM 5.0 versionen innehåller klickbara processbilder framtagna i PowerPoint. De nya processbilderna underlättar precisionen i förbättringsarbetet att målstyra förbättringarna för utvalda aktiviteter i respektive process. Ca 70% av kraven i de nya standarderna är desamma vilket förenklar ledningssystemet och minskar resursåtgången i förbättringsarbetet. Detta betyder att man kan öka fokuseringen av de resterande 30% för respektive perspektiv (kvalitet/säkerhet/miljö/arbetsmiljö) och därmed få ut en större nytta av ledningssystemet och dess processer. Ett urval av processer enligt ISO/IEC 15288:2015 lagras i en MySQL-databas vilket förenklar processmodelleringen (rita/lagra/söka).

PrestandaModulen® 6.0 infördes i maj 2023. PM 6.0 versionen innehåller uppdaterade processer för att möta kraven för informationssäkerhet enligt ISO 27001:2022. Vi har även flyttat till serverleverantören Hostup.se som ger blixtsnabba web sidor med en utvecklad säkerhet. 


Processverktyg för att utveckla hållbara produkter och tjänster

Med exempelvis processverktyg kan man bygga och underhålla ledningssystemet samt utveckla hållbara produkter och tjänster, dvs. varor och tjänster som i hela värdekedjan ständigt förbättras genom en systematisk processfokusering på de 4 generiska perspektiven (aspektgrupperna) för kvalitet/ miljö/ arbetsmiljö /säkerhet utifrån ett ekonomi perspektiv. 

Processer kan införas som är konstruerade efter internationella standarder för ledningssystem och som möjliggör en egendeklaration, andrapartsdeklaration eller en certifiering från tredjepart mot kraven i,

ISO 9001:2015, Ledningssystem för Kvalitet,
ISO 14001:2015, Ledningssystem för Miljö, EMAS III:2009, Europa förordningen om miljöledning/revision
ISO 45001:2018, Ledningssystem för Arbetsmiljö 
SS-ISO/IEC 27001:2013/2017/2022, Ledningssystem för säkerhet.

PrestandaModulen® har funnits sedan år 2002 och webversionen har funnits på marknaden sedan 2009 och kan hantera kraven i ISO 14001:2015, EMAS:III, ISO 45001:2018, ISO/IEC 27001:2013/2017/2022 och ISO 9001:2015.
  
PrestandaModulen® tillhandahåller en standardiserad struktur för ledningssystem och innehåller arbetsrutiner och mallar för att man skall kunna uppfylla internationella standarder och krav från intressenter.

Verksamheten kan följas upp genom prestandaindikatorer från GRI Global Reporting Iniative, Sustainability Reporting Framework och ISO 14031:2021 - Utvärdering av Miljöprestanda.

För att formulera indikatorer används även aspektskategorierna i vägledningsstandarden, ISO 26000:2010 Vägledning för Socialt Ansvarstagande. Även nya  IWA 26 från maj 2017 används, "Using ISO 26000:2010 Guidance on social responsibility together with ISO management system standards" (ISO Workshop Agreement). Detta dokument har en vägledning hur ISO 26000 kan integreras i 7strukturen.

För uppföljningen kan exempelvis Tofuture CSM användas vilket är ett webbaserat verktyg för att hantera data och prestanda för hållbarhetsredovisningen. CSM är skapad tillsammans med nordiska och internationella organisationer. CSM möjliggör en hantering av data för ekonomi-, miljö- och socialprestanda med kommunikation enligt internationella redovisningsstandarder till olika intressenter. 

Med exempelvis Lagpunkten sparas en laglista direkt på wedsidan, från denna laglista kan man sedan lägga till och ta bort lagar eftersom lagstiftningen förändras och därmed få en förenklad uppdatering av lagförändringarna. Med hjälp av ett grundurval av miljö & arbetsmiljölagar eller genom branschlaglistor kan gällande lagar identifieras. Lagpunkten ger också möjligheten att visa hur organisationen efterlever lagarna i laglistan genom EPA-metodiken. 

Ett enkätverktyg kan användas tillsammans med PrestandaModulen® för att samla data och göra prestandauppföljningar i samarbetet med kunder och leverantörer. 

Genom en website byggd med Joomla som är en öppen källprogramvara kan man logga in med eget id och lösen samt få tillgång till ett integrerat ledningssystem med valfria verktyg.

processk 2023